NIEUWS

 

Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen,

ik wil me afmelden voor de nieuwsbrief. 

Beleidsplan 2013-2018 Stichting Akwadaa Aseda

Registratie en Oprichting:
De stichting is een officiële stichting opgericht in februari 2007. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01118183 en bij de belastingdienst onder dossiernummer 26031. Het fiscaal nummer is: 8175.96.197.
Het postadres is: Jentsjemar 26, 8939 CL Leeuwarden.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: Het verstrekken van ontwikkelingshulp in Afrika, waarbij de nadruk ligt op het bieden van hulp aan kinderen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Werkzaamheden die de stichting verricht:
1. De stichting ondersteunt met financiële middelen en advies diverse projecten, waaronder een project in Ghana. Een project op micro niveau om de economie in een Ghanees dorp te versterken. Dit geschiedt door de inkomsten uit de verhuur van marktplaatsen in te zetten voor het welzijn van (straat)kinderen en voor de opvang, opvoeding en het verlenen van onderwijs aan (straat)kinderen, wezen en potentiële (straat)kinderen.
2. Hiervoor werft de stichting gelden bij het publiek, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties.
3. De stichting beheert een website en geeft jaarlijks minimaal een nieuwsbrief uit over deze activiteiten.
Bestuur:
De stichting bestaat uit 4 bestuursleden, waarin familieleden geen meerderheid kunnen hebben. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend mits de voorzitter geen familielid is.

Beloning bestuurders:
De bestuurders van Stichting Akwadaa Aseda ontvangen geen beloning.

Medewerkers:
De stichting heeft geen medewerkers in dienst en kent als zodanig geen beloningsstructuur

Opheffing:
Bij opheffing van de stichting vervalt het overblijvende positieve saldo aan een daartoe aan te wijzen weeshuis in Ghana.

Statuten:
De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk.

Administratie:
De stichting houdt een administratie bij waaruit blijkt:
• dat er geen beloningen aan bestuurders worden uitgegeven,
• de aard en de omvang van de kosten van werving en beheer evenals de door de instelling gemaakte kosten,
• de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de instelling.

Financiële verantwoording:
Jaarlijks wordt er een financiële verantwoording opgesteld. Deze verantwoording bestaat uit een inzicht in de liquiditeit en een inzicht inde inkomsten en uitgaven over het afgelopen boekjaar van de stichting. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Beperkt eigen vermogen:
Het vermogen blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de stichting. Het vermogen kan sterk wisselen doordat de opbrengst van inzamelingsacties gebruikt worden voor een maximale periode van vijf jaar.

Beheer en bestedingen van het vermogen:
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een bank- cq spaarrekening. Met het vermogen mogen geen beleggingen worden gedaan.

Manieren van geldwerven:
De stichting verwerft gelden op twee verschillende manieren:
• Ten eerste ontvangt de stichting regelmatig donaties. Dit kunnen donaties zijn van individuen en bedrijven. Daarnaast komen er regelmatig donaties binnen naar aanleiding van bedrijfsjubilea, bruiloften en verjaardagen.
• Ten tweede worden er regelmatig inzamelingsacties gehouden zoals schoolwervingsacties en benefietoptredens.

Kosten van werving van geld:
De stichting is primair een fondswervende instelling waarbij het streven is de wervingskosten zo laag mogelijk te houden.
De kosten van inzamelingsacties moeten zo klein mogelijk worden gehouden in verhouding tot de opbrengsten. Deze verhouding ligt per inzamelingsactie verschillend. Acties mogen alleen gehouden worden als de opbrengst de kosten ruimschoots overstijgt. Per actie worden de kosten en opbrengsten in de administratie zichtbaar gemaakt.

Sponsoren